Schrijver Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsschadeverzekering

Als je bedrijf stil komt te liggen door brand of inbraak, kan een deel van de omzet wegvallen, en de vaste lasten lopen door. De gevolgen van een (korte) bedrijfsstilstand worden vaak onderschat. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende levertijden van nieuwe bedrijfsmiddelen en aan klanten die tijdens deze periode uitwijken naar de concurrent. Daarnaast zijn er extra kosten om de productie of dienstverlening te continueren.

Waarom een bedrijfsschadeverzekering?

Een relatief kleine brand kan voor catastrofale schade zorgen. Zolang de productiemiddelen niet beschikbaar zijn, kun je je klanten niet van dienst zijn. Door snel en resoluut te handelen en de dienstverlening zonder veel onderbreking voort te zetten, hoeft je bedrijf niet veel schade op te lopen. Maar er zal nog steeds sprake zijn van behoorlijk financieel nadeel door extra kosten die moeten worden gemaakt en het omzetverlies dat (desondanks) kan optreden. Dit financieel nadeel is te verzekeren door een bedrijfsschadeverzekering.

Bel direct 085 – 4894376

Product Contaminatieverzekering

Een ongewenste stof in het product, een minuscule stroomstoring of een minder oplettend moment bij de productontwikkelaars en weg is je ijzersterke reputatie. Door een klein incident kun je marktaandeel verliezen en kan de winst langdurig teruglopen. Helaas blijft het bij een terugroepactie niet alleen bij transportkosten. Denk bijvoorbeeld ook aan de kosten voor vernietiging, laboratoriumonderzoek, vervangende producten, en zo zijn er nog veel meer onvoorziene uitgaven. Een productcontaminatieverzekering of recall verzekering houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall.

Waarom een Product Contaminatieverzekering?

Of het nou door een menselijke fout is of door overmacht, een ongeluk zit in een klein hoekje. En heb je ook weleens stilgestaan bij het risico dat je loopt wanneer iemand opzettelijk schade wil toebrengen aan je bedrijf? Een rancuneuze ex-werknemer of een leverancier waarmee je geen zaken meer wil doen zijn voorbeelden van daders die schade kunnen aanrichten aan je bedrijf door de producten aan te tasten of daarmee te dreigen.

Bel direct 085 – 4894376

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor ondernemers, maar ook voor stichtingen en verenigingen.

Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig voorkomen.

 • Nalaten een boekhouding bij te houden. Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie. In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging/stichting.
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties.
 •  Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk en/ of privé.
 • Het niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
 • Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon, zoals genoemd in de statuten.
 • Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders.
 • Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Het is afhankelijk van de specifieke situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen c.q. of er dekking is op de verzekering.

Bel direct 085 – 4894376

Verzuimverzekering

Als werkgever ben je bij ziekte van je werknemers verplicht om twee jaar loon door te betalen. Wordt een medewerker ziek, dan moet je ten minste 70% van het loon doorbetalen, en in de meeste cao’s is zelfs een loondoorbetalingsverplichting geregeld van 100%!

Waarom een verzuimverzekering?

Door een langdurig zieke medewerker loopt u financieel risico.
De verzekering dekt het financieel risico van de loondoorbetalingsverplichting af.

Bel direct 085 – 4894376

Arbeidsongeschiktheid

Voor ondernemers bestaat geen ziektewet. Bij korte ziekteperiodes is dat meestal geen probleem, maar bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Nog steeds denken veel mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel duur is, maar de laatste jaren is de markt in beweging gekomen en is veel meer maatwerk beschikbaar.

Zo zijn er nu verzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Omdat de uitkeringsduur beperkter is en dus niet tot aan de pensioenleeftijd hoeft te worden uitgekeerd, zijn dit soort oplossingen een stuk betaalbaarder. Hierbij dient goed gekeken te worden naar een eventueel partnerinkomen, financiële reserves en de risico’s van een beperktere dekking.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Meer dan 50% van de ondernemers  (meer dan 75% van de ZZP-ers) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wie echter geen buffer op zijn spaarrekening heeft of op andere inkomsten kan terugvallen om een eventuele ziekteperiode door te komen, doet er goed aan om zich toch te verzekeren.

Bel direct 085 – 4894376

Wagenparkverzekering

Het vereist expertise om een wagenpark goed te verzekeren. Aandachtspunten op basis waarvan een verzekering wordt afgesloten zijn bijvoorbeeld: de boekwaarde, het werkrisico of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Om tot een veilige en verantwoorde keuze te komen, ben je bij mij aan het juiste adres. Ik zet mijn kennis en ervaring in om jou te adviseren. Samen kiezen we voor een premie en dekking die bij het bedrijf past. Elk bedrijf is immers uniek, net als elk wagenpark.

Als werkgever moet je vaak grote aantallen voertuigen verzekeren tegen schade. Het gaat hierbij niet alleen om de schade aan de voertuigen zelf, maar ook om schade aan derden.

Graag zet ik de voordelen van dit maatwerkproduct op een rijtje:

 • Schade tussen eigen voertuigen is gedekt.
 •  Collectief contract en daardoor een scherpe premie

Het is altijd mogelijk om de wagenparkverzekering uit te breiden met een rechtsbijstandsverzekering om je bij te staan bij juridische conflicten.

Maar ook een schade- of ongevallenverzekering voor inzittenden kan een goede aanvulling zijn op de wagenparkverzekering. Zo kun je er gerust op zijn dat jij en je personeel veilig de weg opgaan.

Bel direct 085 – 4894376

Goederentransportverzekering

Wagenparken, vrachtwagens en ladingen betekenen risico´s, zeker tijdens het transport van de goederen. Hiervoor kan je een goederentransportverzekering afsluiten die de financiële schade dekt voor goederentransport over land, zee en via de lucht.

Waarom een Goederentransportverzekering?

Stel je voor dat jouw goederen vermist raken of gestolen worden tijdens het transport, dan zal dit financiële gevolgen met zich meebrengen. Als de lading valt bij het laden of lossen, of er door een ongeval schade aan goederen ontstaat, is er eveneens sprake van nadelige, financiële consequenties.

Basis

Een basisverzekering waarbij schade wordt vergoed als gevolg van brand en ontploffing, ongevallen met transportmiddelen en het vallen van goederen tijdens het laden en lossen. Diefstal, vermissing en het zoekraken van goederen vallen ook onder deze dekking.

Compleet

Alle verliezen en materiële schade aan de lading en verpakking worden vergoed. Opruimingskosten zijn standaard tot €12.500 meeverzekerd, evenals bijdragen in averij grosse en bereddingskosten.

Van buiten komende onheilen

In tegenstelling tot de complete dekking moet je bij deze dekking kunnen aantonen dat de geclaimde schade het gevolg is van buiten aankomend onheil. Opruimingskosten, averij grosse en bereddingskosten zijn standaard meeverzekerd.

Bederfelijke goederen

Gedekt is de schade aan bederfelijke goederen als: vis, vlees, bloemen, etc. Hierbij kun je denken aan geleden schade door het uitvallen van een koelinstallatie tijdens transport, maar ook veroorzaakte schade door oponthoud aan de weg.

Aanvullende dekkingsmogelijkheden

Bovenstaande verzekeringen zijn aan te vullen met de volgende dekkingsmogelijkheden:

 • Oorlog- en stakersrisico. Het oorlogsrisico dekt de goederen aan boord van schepen en vliegtuigen tegen schade door oorlogshandelingen. Het stakersrisico dekt schade als gevolg van relletjes, oproer en stakingen.
 • Meerdere waarde. Het is mogelijk reeds verzekerde aankopen voor een hogere premie te verzekeren, dan op de oorspronkelijke polis vermeld.
 • Verschil in condities. Met deze aanvullende dekking kan de huidige polis van lopende verzekeringen worden aangepast.

Bel direct 085 – 4894376

Cyberverzekeringen

Na enkele wereldwijde cyberaanvallen staat cybersecurity meer dan ooit op de agenda. Een cyberincident, zoals een datalek of verlies van data, kan u namelijk flinke hoofdpijn bezorgen. Naast een boete en de mogelijke negatieve aandacht kan het ook leiden tot een uitval van uw computersysteem. Een cyberverzekering helpt u om bij een cyberincident uw bedrijfsvoering zo snel mogelijk te vervolgen.

Sinds mei 2018 is in Nederland de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Verordening zorgt ervoor dat de rechten rondom data duidelijker worden en stelt hogere eisen aan organisaties over hoe zij met persoonlijke data omgaan. De mogelijkheden in cyberverzekering zijn aangepast op deze verscherpte regelgeving.

De juiste cyberverzekering helpt u bij een cyberincident uw bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer te vervolgen. Wij werken samen met de beste experts om uw incident zo snel mogelijk op te lossen. En u bent natuurlijk verzekerd van een uitgebreide dekking.

Tevens wordt er dekking geboden voor de volgende onderdelen:

 • Boetes
 • Bedrijfsschade doordat de computers niet meer gebruikt kunnen worden
 • Afpersing

Graag maak ik een afspraak om u van informatie te voorzien en een voorstel op maat te leveren.

Bel direct 085 – 4894376

Privacywetgeving (gebruik van cookies op deze website)

Privacyverklaring
Schrijver Bedrijfsverzekeringen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen;
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van de website www.schrijverbedrijfsverzekeringen.nl
Schrijver Bedrijfsverzekeringen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Schrijver Bedrijfsverzekeringen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben

geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

 1. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 2. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 3. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.